Flash

Flash: ಎಸ್.ಎಸ್.ಎಲ್.ಸಿ ಫಲಿತಾಂಶ ಪ್ರಕಟ: ಹತ್ತು ಮಂದಿಗೆ ಎಲ್ಲ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ಎ+

11 July 2014

ಶೇಖರಕಾನ - 2014

ನಮ್ಮ ಶಾಲೆಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಇಂದು ನೀರ್ಚಾಲು ಸನಿಹದ ಶೇಖರಕಾನ ಜಲಪಾತವನ್ನು ಸಂದರ್ಶಿಸಿದರು.

No comments:

Post a Comment