Flash

Flash: ನಮ್ಮ ಶಾಲೆಯ 12 ಮಂದಿಗೆ ಎಲ್ಲ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ಎ+

11 July 2014

ಶೇಖರಕಾನ - 2014

ನಮ್ಮ ಶಾಲೆಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಇಂದು ನೀರ್ಚಾಲು ಸನಿಹದ ಶೇಖರಕಾನ ಜಲಪಾತವನ್ನು ಸಂದರ್ಶಿಸಿದರು.

No comments:

Post a Comment