Flash

Flash: ನಮ್ಮ ಶಾಲೆಯ 12 ಮಂದಿಗೆ ಎಲ್ಲ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ಎ+

01 February 2010

ಚಿತ್ರ - ಆಶಿತ್ ಕೃಷ್ಣ ಉಪಾಧ್ಯಾಯ

ನಮ್ಮ ಶಾಲೆಗೆ ಸ್ಕ್ಯಾನರ್ ಯಂತ್ರ ಬಂದಿದೆ, ಹೊಸತಾಗಿ. ಈಗ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಬಿಡಿಸಿದ ಚಿತ್ರವನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ತಂದಿರಿಸುವ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಸರಳವಾಗಿದೆ...


No comments:

Post a Comment